Regulamin konkursu „Nordisk(owy) Konkurs Biwakowy”

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski. Partnerami strategicznymi konkursu są Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Magazyn Turystyki Górskiej n.p.m. oraz PODG Sp. z o.o. dystrybutor marki Nordisk na polskim rynku.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Projekt konkursu może zgłosić każda osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- akceptuje treść niniejszego regulaminu,

- nie jest pracownikiem Organizatora konkursu, ani Partnerów strategicznych konkursu, ani członkiem jego najbliższej rodziny,

- nie uczestniczy w organizacji i przygotowaniu konkursu,

- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Konkurs podzielony jest na 2 etapy.

a). Etap I polega na przedstawieniu na łamach Portalu Górskiego i w mediach współpracujących w ramach konkursu projektu rodzinnej wyprawy z udziałem dzieci. Jury konkursu, w skład którego wejdą zarówno Organizator jak i Partnerzy Strategiczni, spośród przesłanych projektów wybierze jeden, z którego relacja zostanie zaprezentowana w ramach prowadzenia bloga na łamach Portalu Górskiego i w mediach współpracujących. Zgłoszony projekt powinien mieć charakter typowo turystyczny z uwzględnieniem elementów biwaku. Nie ma też przeciwwskazań wobec ewentualnego sportowego charakteru wyprawy. Nie ma ograniczeń co do rejonu działania.

b). W Etapie II czytelnicy Portalu zmierzą się raz na dwa tygodnie z zagadnieniami dotyczącymi przebiegu wyprawy zwycięzcy pierwszego etapu. Zagadnienia będą przygotowane w oparciu o blog i działalność zwycięzcy etapu I. Organizator zdecyduje, w jakiej formie przeprowadzone zostaną poszczególne części etapu II.

5. Każdy uczestnik etapu I konkursu może zgłosić tylko jeden projekt wyprawy. W skład projektu wyprawy wchodzi jeden plik w formacie pdf (część opisowa wyprawy) oraz jedno zdjęcie reklamujące wyprawę. Zdjęcie musi być zapisane w formacie jpg, gif, png.

6. Część opisowa wyprawy powinna zawierać następujące informacje:

- dokładny opis miejsca i celu wyprawy,

- listę uczestników (imię, nazwisko, wiek, doświadczenie),

- planowany termin oraz opis przebiegu wyprawy,

7. W indywidualnych przypadkach Organizator może poprosić o materiały uzupełniające opis wyprawy. Wszystkie przesłane do konkursu projekty zostaną opublikowane na łamach Portalu Górskiego, ewentualnie mediom współpracującym w konkursie.

8. Zgłoszona wyprawa nie może być sponsorowana przez inne podmioty na zasadzie wyłączności.

9. Każdy projekt będzie oceniany przez Jury konkursu.

10. Jury wyłoni najciekawszy projekty wyprawy wg następujących kryteriów:

- cel wyprawy,

- uwzględnienie polskich akcentów w wyprawie, ze szczególnym naciskiem na miejsca, szlaki, schroniska i inne obiekty związane z PTTK,

- oryginalność i pomysłowość,

- powaga przedsięwzięcia.

11. W skład Jury wchodzą:

- Jolanta Śledzińska (Biuro Zarządu Głównego PTTK), Jędrzej Komosiński (Prezes PODG Sp. o.o. jako dystrybutor marki Nordisk na Polskę), Bartosz Andrzejewski (redaktor naczelny serwisu portalgorski.pl), Tomasz Cylka (redaktor naczelny Magazynu Turystyki Górskiej n.p.m.).

12. Terminy konkursu.

a). Etap I Konkursu rozpoczyna się 3 kwietnia 2018 roku i będzie trwał do dnia 15 maja 2018 roku. Projekty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez Jury konkursu.

b).  Etap II konkursu rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku i będzie trwał do 30 września 2018 roku.

13. Aby wziąć udział w I etapie konkursu należy przesłać projekt wyprawy poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie Portalu Górskiego. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.

14. Wyniki I etapu konkursu zostaną podane na stronie Organizatora w dniu 20 maja 2018 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

15. Nagrodą główną w I etapie Konkursu jest wsparcie sprzętowe ufundowane przez PODG Sp z o. o., dystrybutora Marki Nordisk – partnera strategicznego konkursu. Wsparcie polega na pełnym wyposażeniu członków wygranej wyprawy w sprzęt campingowy (namiot, śpiwory, sprzęt campingowy).

16. Nagrody w postaci sprzętu campingowego w drugim etapie konkursu będą przyznawane za udzielanie prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane przez Organizatora w okresie od 1 czerwca 2018 do 30 września 2018.

17. Zwycięzcom poszczególnych etapów nie przysługuje przywilej przeniesienia praw do uzyskania Nagrody na osoby trzecie, niebiorące udziału w konkursie.

18. Wręczenie poszczególnych nagród zostanie zrealizowane w terminach podanych przez organizatora w trakcie trwania poszczególnych etapów konkursu.

19. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę poszczególnych etapów konkursu.

20. W przypadku niezrealizowania zwycięskiej wyprawy z etapu pierwszego, z przyczyn leżących po stronie zespołu, nagrodzeni zobowiązują się do zwrotu równowartości otrzymanego wsparcia przeliczonego zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem poszczególnych produktów otrzymanych w ramach nagród. Wszelkie zmiany dotyczące wyprawy będą każdorazowo wymagały akceptacji przez Organizatora konkursu w formie pisemnej.

21.Zwycięza I etapu konkursu zobowiązuje się do:

- podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem konkursu,

- przeprowadzenia wyprawy zgodnie z opisem celu, terminu, przebiegu oraz składu wyprawy,

- napisania informacji wraz z opisem celu i uczestników biorących udział w wyprawie przed jej rozpoczęciem i udostępnienie tej informacji na stronach Organizatora i Partnerów,

- prowadzenia bloga na łamach Portalu i zamieszczania tam relacji tekstowych, ilustrowanych materiałem zdjęciowym z wyprawy z uwzględnieniem marki Nordisk, jako sponsora wyprawy.

- udostępnienie Organizatorowi i Partnerom konkursu materiału fotograficznego z wyprawy,

- publikowania na portalowym blogu bieżących informacji dotyczących przygotowań oraz realizacji wyprawy,

- eksponowania logotypów Organizatora i Partnerów w trakcie realizacji wyprawy,

- Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności logotypów Organizatora i Partnerów na materiałach tekstowych, fotograficznych i filmowych promujących oraz relacjonujących wyprawę.

22. Zwycięzcy I etapu, z chwilą publikacji relacji tekstowej, materiału fotograficznego oraz filmowego z wyprawy, przekazują na rzecz Organizatora i Partnerów prawo do prezentacji i publikacji tychże materiałów bez honorarium za prawa autorskie.

23. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

24. Szczegółowe warunki współpracy między Zwycięzcą I etapu, a Organizatorem są uregulowane dodatkową umową sponsoringową zawarta między podmiotami.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

26. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.