Regulaminy

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl

2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Konkurs polega na rozpoznawaniu skał Jury Krakowsko Częstochowskiej na podstawie zdjęć opublikowanych na stronach portalu.

4. W zależności od rodzaju zdjęcia, organizator konkursu może wymagać podania nazwy widocznej na zdjęciu skały, grupy skalnej lub całego masywu skalnego.

5. Konkurs rozpoczyna się 10 lutego 2014 roku i będzie trwał do dnia 13 kwietnia 2014 roku. Konkurs będzie się składał z 10 rund konkursowych. Terminy rund konkursowych:

Runda Poczatek Koniec
1 10 luty 16 luty
2 17 luty 23 luty
3 24 luty 2 marzec
4 3 marzec 9 marzec
5 10 marzec 16 marzec
6 17 marzec 23 marzec
7 24 marzec 30 marzec
8 31 marzec 6 kwiecień
9 7 kwiecień 10 kwiecień
10 11 kwiecień 13 kwiecień

6. Organizator zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby rund konkursowych w przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzcy konkursu. Użytkownik może wziąć udział w dowolnej liczbie rund konkursowych.

7. W każdy dniu rozpoczynającym rundę, na stronie www.portalgorski.pl będzie publikowany nowy formularz konkursowy, który będzie się składał z serii dwóch, trzech lub większej ilości zdjęć.

8. Aby wziąć udział w konkursie i udzielić odpowiedzi poprzez formularz konkursowy, konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.

9. Każdy kolejny formularz konkursowy będzie aktywny do dnia kończącego rundę do godziny 23:59. W tym czasie użytkownik ma prawo do poprawy swojej odpowiedzi. Po zamknięciu formularza nie będzie możliwości ponownej edycji swojej odpowiedzi.

10. Odpowiedzi Użytkowników będą oceniane przez Organizatora konkursu wg zasady:
- za prawidłową odpowiedź użytkownik otrzyma 1-3pkt,
- maksymalną wysokość punktów za prawidłową odpowiedź w każdej rundzie ustala Organizator przed opublikowaniem formularza konkursowego i podaje do informacji Użytkownikom,
- nieprawidłowa odpowiedź 0pkt.

11. W szczególnych sytuacjach, przy ocenie odpowiedzi częściowo prawidłowych, Organizator dopuszcza możliwość zastosowania punktów cząstkowych.

12. Organizator po każdej kolejnej rundzie konkursowej opublikuje na stronach Portalu szczegółowe wyniki.

13. W konkursie zwycięży osoba, która do dnia 13 kwietnia uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu 6.

14. Organizator przewiduje nagrody dla trzech osób z największą liczbą punktów. Ponadto wśród uczestników każdej rundy będą rozlosowane dodatkowe nagrody niespodzianki.

15. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora do dnia 16 kwietnia 2014 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

16. Nagrodą główną jest zestaw wspinaczkowy w skład którego wchodzi:

- Lina dynamiczna Edelweiss Curve 9.8 mm, 60m,

- Ekspresy Grivel Alpha 10szt.,

- Friendy DMM Dragon - 4 szt.,

- Kości DMM Wallnut set 1-11,

- Karabinek Edelweiss HMS Guard,

- Karabinek DMM Shadow Screwgate Red,

- Pętle Dyneema Lhotse 4 szt.,

- Kubek asekuracyjny Edelweiss Guru Plus,

- Uprząż DMM Viper,

- Plecak Grivel Eccles 38.

17. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest 10 ekspresów firmy Grivel oraz jedna para butów Five Ten Anasazi VCS (wg dostępnych w sklepie rozmiarów).

18. Nagrodą za trzecie miejsce uprząż regulowana Mercy Lhotse oraz jedna para butów Five Ten Anasazi VCS (wg dostępnych w sklepie rozmiarów).

19. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

20. Rozdanie nagród nastąpi podczas IV Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo. Termin i miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

21. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

22. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

konkurs-z-znajomosci-skal-jury-start

 

REGULAMIN KONKURSU „NA DRUGIM KOŃCU LINY” ORAZ GŁOSOWANIA I KONKURSU DLA GŁOSUJĄCYCH

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Głosowanie i Konkurs „Na drugim końcu liny” (zwane dalej „Głosowaniem” i „Konkursem”).
2. Organizatorem Głosowania i Konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl (zwany dalej „Organizatorem). Portal jest prowadzony przez firmę PRO-IT Ireneusz Gosztyła, mieszczącą się pod adresem: ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź.
3. Uczestnikiem Glosowania i Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki określone w Regulaminie (zwane dalej „Uczestnikiem Głosowania” i „Uczestnikiem Konkursu).
4. Podwykonawca techniczny – Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek SA (zwany dalej „Podwykonawcą Technicznym”).
5. Operator – osoba prawna świadcząca usługi bezprzewodowej telefonii komórkowej telekomunikacyjnej, w szczególności takie podmioty jak: Polkomtel SA, PTK Centertel, T-mobile Sp. z o.o.
6. Udział w Głosowaniu i Konkursie możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Operatora
7. Konkurs i Głosowanie prowadzone będą wyłącznie na terenie Polski.
8. W Glosowaniu i Konkursie dla Głosujących nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Mobiltek S.A. i innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia.
9. Uczestnicy Głosowania i Konkursu dla Głosujących poprzez fakt przystąpienia do Głosowania i Konkursu dla Głosujących wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu dla Głosujących na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu dla Głosujących jest – w rozumieniu tej ustawy – Organizator określony w §1 pkt. 2.
10. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło "Na drugim końcu liny".
11. Każdy Uczestnik może nadesłać po jednej fotografii.
12. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z hasłem konkursu "Na drugim końcu liny" lub będą łamały zasady dobrego smaku.
13. Technika wykonania prac jest dowolna.
14. Fotografie konkursowe należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/22.
15. Każda praca musi posiadać tytuł i informacje o miejscu wykonania zdjęcia.
16. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.
17. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest wcześniejsza rejestracja na Portalu Górskim.
18. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.
19. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji:
a) Publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów;
b) Publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora;
c) Publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji obecnego i przyszłych konkursów.
20. Zdjęcia należy nadsyłać od 09.09.2013 godz.15:00 do 06.10.2013 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.10.2013 r.
21. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora (zwane dalej „Jury”). Zadaniem Jury jest m.in. wyłonienie laureatów Konkursu.
22. Jury wybierze prace, które będą najbardziej oryginalne, pomysłowe i będą się charakteryzowały najlepszym technicznym wykonaniem.
23. Decyzje jury są wiążące i ostateczne.
24. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej/lub żadnej ilości zgłoszeń, w sytuacji, gdy zadania konkursowe, zdaniem Jury, nie będą na wystarczającym poziomie by zakwalifikować je do przyznania nagrody.
25. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.
26. Wszystkie przesłane na konkurs prace spełniające wymagania regulaminu, poza pracami wymienionymi w §2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu, będą opublikowane w witrynie www.portalgorski.pl oraz na Facebook-owym profilu portalu.
27. Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
28. Nagrodą główną jest lina wspinaczkowa, uprząż oraz magnezja firmy Mammut o łącznej wartości 800 PLN brutto. Za pierwsze wyróżnienie uczestnik konkursu dostanie dwie uprzęże wspinaczkowe, przyrząd asekuracyjny oraz magnezja firmy Mammut o łącznej wartości 650 PLN brutto. Nagrodą za drugie wyróżnienie są dwie uprzęże wspinaczkowe oraz magnezja firmy Mammut o łącznej wartości 500 PLN brutto. .
29. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności, którą będzie lina wspinaczkowa firmy Mammut o wartości 500 PLN brutto. Głosowanie publiczności będzie się odbywało za pomocą wysłania wiadomości SMS pod numer: 7168, w terminie od 14.10.2013 od godz. 12:00 do 27.10.2013. godz. 23:59.
30. Treść wiadomości SMS musi mieć określony format: "PREFIX:xx[numer zdjęcia],xxxxxxxxx[odpowiedź na pytanie: dlaczego się wspinasz?].

Przykład poprawnej odpowiedzi:

PGFOTO.001.bo to moja pasja

Gdzie:
PGFOTO – prefiks 
001 – numer fotografii
„Bo to moja pasja” – odpowiedz na pytanie „Dlaczego się wspinasz?”

31. Udzielenie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego się wspinasz” jest dobrowolne jednak Organizator zastrzega, że wyłącznie wiadomości z odpowiedzią na to pytanie będą brały udział w Konkursie dla Głosujących.
32. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 1 PLN netto (1,23 PLN z VAT). Uczestnicy głosując mogą wysłać nieograniczoną liczbę wiadomości SMS, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7168 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1 PLN netto (1,23 PLN z VAT).
33. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu wymienione w ust. 1 i 2 z systemu Podwykonawcy Technicznego odsyłany jest SMS z potwierdzeniem przyjęcia SMSa do głosowania, podziękowaniem za udział w głosowaniu oraz informacją o nagrodzie dla biorących udział w konkursie.
34. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów w głosowaniu.
35. Nagroda publiczności zostanie przyznana autorowi fotografii, która uzyska największą liczbę głosów wysłanych za pomocą wiadomości SMS.
36. Wśród wszystkich osób, które w wiadomości SMS odpowiedzą na pytanie "Dlaczego się wspinasz?" jury konkursu wyłoni trzy najciekawsze odpowiedzi, które zostaną nagrodzone
37. Nagrodą dla autorów najciekawszych odpowiedzi o których mowa w pkt. 33 niniejszego Regulaminu jest przyrząd asekuracyjny o wartości 100 PLN brutto.
38. Autorzy najciekawszych odpowiedzi zostaną powiadomieni o nagrodzie za pomocą połączenie telefonicznego ze strony Organizatora.
39. Uczestnik traci prawo do nagrody jeżeli:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu, lub;
b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody, lub;
c. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody,
40. Nagrody w Konkursie zostaną wydane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w oparciu o Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).
41. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
42. Nagrody zostaną rozesłane zwycięzcom na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Koszt związany z rozesłaniem nagród ponosi Organizator konkursu.
43. Jury zastrzega sobie prawo do nagrodzenia mniejszej/lub żadnej ilości zgłoszeń, w sytuacji, gdy nadesłane prace nie będą spełniały wymogów niniejszego regulaminu lub będą się charakteryzowały słabą oryginalnością, pomysłowością lub techniczną jakością.
44. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.
45. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
46. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
47. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Grzegorz Sarna, Wojciech Karnaś.
48. Kontakt do organizatora konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
49. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs Fotograficzny – Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
50. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło "Zima w obiektywie".

3. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z hasłem konkursu "Zima w obiektywie".

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/31

6. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji:
- Publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów;
- Publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora;
- Publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 03.03.2014 do 30.03.2014 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.04.2014 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Wszystkie przesłane na konkurs prace będą opublikowane w witrynie www.portalgorski.pl oraz na Facebookowym profilu portalu.

14. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną jest aparat fotograficzny Canon EOS 70D+18-135 IS STM 8469B043. Za pierwsze wyróżnienie uczestnik konkursu dostanie aparat fotograficzny Nikon D3100+18-105VR. Nagrodą za drugie wyróżnienie jest czekan Grivel Nepal SA Plus.

15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Rozdanie nagród nastąpi podczas III Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo w dniu 17-18 maja br w Rzędkowicach na Jurze Krakowsko Częstochowskiej.

17. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

18. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

21. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Grzegorz Sarna, Wojciech Karnaś.

22. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło "Na Szczycie!".

3. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z hasłem konkursu "Na Szczycie!".

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/21

6. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji:
- Publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów;
- Publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora;
- Publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 10.05.2013 do 09.06.2013 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.06.2013 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Wszystkie przesłane na konkurs prace będą opublikowane w witrynie www.portalgorski.pl oraz na Facebookowym profilu portalu.

14. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną jest aparat fotograficzny Canon EOS 7D. Za pierwsze wyróżnienie uczestnik konkursu dostanie aparat fotograficzny Canon PowerShot SX230HS. Nagrodą za drugie wyróżnienie jest statyw fotograficzny Manfrotto PRO TRIPOD Black.

15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Rozdanie nagród nastąpi podczas III Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo w dniu 22 czerwca br w Rzędkowicach na Jurze Krakowsko Częstochowskiej.

17. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

18. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

21. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Grzegorz Sarna, Wojciech Karnaś.

22. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Regulamin konkursu „Łap (za) dyszkę!”

 

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski http://www.portalgorski.pl.


2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


3. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- akceptuje treść regulaminu konkursu,
- nie jest pracownikiem Organizatora konkursu, ani członkiem jego najbliższej rodziny,
- nie uczestniczy w organizacji i przygotowaniu konkursu,
- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


4. Konkurs polega na przedstawieniu projektu swojej wyprawy, którą chce się zrealizować do końca 2014 roku. Wyprawa ta powinna mieć charakter wspinaczkowy lub górski. Nie ma ograniczeń co do rejonu działania – góry wysokie, góry niskie, skały.


5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden projekt wyprawy. W skład projektu wyprawy wchodzi jeden plik w formacie .pdf (część opisowa wyprawy) oraz jedno zdjęcie reklamujące wyprawę. Zdjęcie musi być w formacie .jpg, .gif, .png. 


6. Część opisowa wyprawy powinna zawierać następujące informacje:
- dokładny opis miejsca i celu wyprawy,
- listę uczestników (imię, nazwisko, wiek),
- planowany termin oraz opis przebiegu wyprawy,
- kosztorys wyprawy.


7. W indywidualnych przypadkach Organizator może poprosić o materiały uzupełniające opis wyprawy. Wszystkie przesłane do konkursu projekty zostaną opublikowane na stronach Portalu Górskiego.


8. Zgłoszona wyprawa nie może być sponsorowana przez inne podmioty na zasadzie wyłączności.


9. Każdy projekt będzie oceniany przez Jury konkursu oraz przez użytkowników Portalu Górskiego. 80% oceny stanowi ocena Jury konkursu, a 20% będzie zależne od głosowania użytkowników portalu.


10. Jury wyłoni najciekawsze projekty wyprawy wg następujących kryteriów:
- cel wyprawy,
- wartość eksploracyjna i sportowa,
- oryginalność i pomysłowość,
- powaga przedsięwzięcia.


11. W skład Jury wchodzą:
- Ryszard Pawłowski,
- Krzysztof Wielicki,
- Ireneusz Gosztyła,
- Wojciech Karnaś.


10. Konkurs rozpoczyna się 31 marca 2014 roku i będzie trwał do dnia 27 kwietnia 2014 roku. Projekty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę Jury.


11. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać projekt wyprawy poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie Portalu Górskiego. Aby przesłać formularz konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.


12. W dniach od 28 kwietnia 2014 do 11 maja 2014 obędzie się głosowanie użytkowników portalu na najlepsze projekty wypraw.


13. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora 12 maja 2014 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.


14. Nagrodą główną jest wsparcie finansowe wyprawy w wysokości 10 000pln brutto.


15. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest wyprawa wraz z Ryszardem Pawłowskim na Elbrus.


16. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest bon o wartości 1000zł na zakupy w sklepie Portalu Górskiego.


17. Nagrody przypadają dla całego zespołu, a nie dla pojedynczych osób.


18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje także prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.


19. Symboliczne wręczenie nagród nastąpi podczas IV Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo http://www.fge.pl w dniu 17 maja 2014 w Rzędkowicach na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.


20. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.


21. Po spotkaniu z Zwycięzcami Organizator przekaże w terminie 14 dni nagrodę pieniężną na wskazany rachunek bankowy.


22. Zobowiązania podatkowe Uczestników wynikające z tytułu otrzymanych nagród pokrywa Organizator.


23. W przypadku nie zrealizowania wyprawy z przyczyn leżących po stronie zespołu, nagrodzeni zobowiązują się do zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia. Wszelkie zmiany dotyczące wyprawy będą każdorazowo akceptowane przez Organizatora konkursu w formie pisemnej.


24. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów wyprawy przekraczających kwotę 10000 pln brutto.


25. Nagrodzone zespoły zobowiązują się do:
- podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem konkursu,
- przeprowadzenia wyprawy zgodnie z opisem celu, terminu, przebiegu oraz składu wyprawy,
- napisania informacji wraz z opisem celu i uczestników biorących udział w wyprawie przed jej rozpoczęciem i udostępnienie tej informacji na stronach Organizatora,
- napisania relacji tekstowej, ilustrowanej materiałem zdjęciowym z wyprawy z podaniem Portalu Górskiego jako sponsora wyprawy i udostepnienie tego na stronach Organizatora,
- udostępnienie Organizatorowi materiału fotograficznego z wyprawy,
-wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej z dostarczonymi materiałami promocyjnymi Organizatora podczas trwania wyprawy,
- przesyłania do Organizatora bieżących informacji dotyczących przygotowań oraz realizacji wyprawy,
- eksponowania logotypów Organizatora w trakcie realizacji wyprawy,
- Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności logotypów na materiałach tekstowych, fotograficznych i filmowych promujących oraz relacjonujących wyprawę.


25. Zwycięzcy konkursu z chwilą przekazania relacji tekstowej, materiału fotograficznego oraz filmowego z wyprawy, przekazują na rzecz Organizatora prawo do prezentacji i publikacji relacji tekstowej oraz materiału fotograficznego z nagrodzonych wypraw, bez honorarium za prawa autorskie. Publikacja nastąpi na stronach Organizatora konkursu.

26. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.


27. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.


28. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.