Regulaminy

Regulamin konkursu „Łap (za) dyszkę!”

 

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski http://www.portalgorski.pl.


2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


3. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- akceptuje treść regulaminu konkursu,
- nie jest pracownikiem Organizatora konkursu, ani członkiem jego najbliższej rodziny,
- nie uczestniczy w organizacji i przygotowaniu konkursu,
- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


4. Konkurs polega na przedstawieniu projektu swojej wyprawy, którą chce się zrealizować do końca 2013 roku. Wyprawa ta powinna mieć charakter wspinaczkowy lub górski. Nie ma ograniczeń co do rejonu działania – góry wysokie, góry niskie, skały.


5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden projekt wyprawy. W skład projektu wyprawy wchodzi jeden plik w formacie .pdf (część opisowa wyprawy) oraz jedno zdjęcie reklamujące wyprawę. Zdjęcie musi być w formacie .jpg, .gif, .png. 


6. Część opisowa wyprawy powinna zawierać następujące informacje:
- dokładny opis miejsca i celu wyprawy,
- listę uczestników (imię, nazwisko, wiek),
- planowany termin oraz opis przebiegu wyprawy,
- kosztorys wyprawy.


7. W indywidualnych przypadkach Organizator może poprosić o materiały uzupełniające opis wyprawy. Wszystkie przesłane do konkursu projekty zostaną opublikowane na stronach Portalu Górskiego.


8. Zgłoszona wyprawa nie może być sponsorowana przez inne podmioty na zasadzie wyłączności.


9. Każdy projekt będzie oceniany przez Jury konkursu oraz przez użytkowników Portalu Górskiego. 80% oceny stanowi ocena Jury konkursu, a 20% będzie zależne od głosowania użytkowników portalu.


10. Jury wyłoni najciekawsze projekty wyprawy wg następujących kryteriów:
- cel wyprawy,
- wartość eksploracyjna i sportowa,
- oryginalność i pomysłowość,
- powaga przedsięwzięcia.


11. W skład Jury wchodzą:
- Ryszard Pawłowski,
- Krzysztof Wielicki,
- Ireneusz Gosztyła,
- Wojciech Karnaś.


10. Konkurs rozpoczyna się 19 lutego 2013 roku i będzie trwał do dnia 14 kwietnia 2013 roku. Projekty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę Jury.


11. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać projekt wyprawy poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie Portalu Górskiego. Aby przesłać formularz konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.


12. W dniach od 15 kwietnia 2013 do 12 maja 2013 obędzie się głosowanie użytkowników portalu na najlepsze projekty wypraw.


13. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora 13 maja 2013 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.


14. Nagrodą główną jest wsparcie finansowe wyprawy w wysokości 10 000pln brutto.


15. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest wyprawa wraz z Ryszardem Pawłowskim na Elbrus.


16. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest wypasiony plecak turystyczny :)


17. Nagrody przypadają dla całego zespołu, a nie dla pojedynczych osób.


18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje także prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.


19. Symboliczne wręczenie nagród nastąpi podczas III Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo http://www.fge.pl. Termin i miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.


20. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.


21. Po spotkaniu z Zwycięzcami Organizator przekaże w terminie 14 dni nagrodę pieniężną na wskazany rachunek bankowy.


22. Zobowiązania podatkowe Uczestników wynikające z tytułu otrzymanych nagród pokrywa Organizator.


23. W przypadku nie zrealizowania wyprawy z przyczyn leżących po stronie zespołu, nagrodzeni zobowiązują się do zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia. Wszelkie zmiany dotyczące wyprawy będą każdorazowo akceptowane przez Organizatora konkursu w formie pisemnej.


24. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów wyprawy przekraczających kwotę 10000 pln brutto.


25. Nagrodzone zespoły zobowiązują się do:
- podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem konkursu,
- przeprowadzenia wyprawy zgodnie z opisem celu, terminu, przebiegu oraz składu wyprawy,
- napisania informacji wraz z opisem celu i uczestników biorących udział w wyprawie przed jej rozpoczęciem i udostępnienie tej informacji na stronach Organizatora,
- napisania relacji tekstowej, ilustrowanej materiałem zdjęciowym z wyprawy z podaniem Portalu Górskiego jako sponsora wyprawy i udostepnienie tego na stronach Organizatora,
- udostępnienie Organizatorowi materiału fotograficznego z wyprawy,
-wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej z dostarczonymi materiałami promocyjnymi Organizatora podczas trwania wyprawy,
- przesyłania do Organizatora bieżących informacji dotyczących przygotowań oraz realizacji wyprawy,
- eksponowania logotypów Organizatora w trakcie realizacji wyprawy,
- Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności logotypów na materiałach tekstowych, fotograficznych i filmowych promujących oraz relacjonujących wyprawę.


25. Zwycięzcy konkursu z chwilą przekazania relacji tekstowej, materiału fotograficznego oraz filmowego z wyprawy, przekazują na rzecz Organizatora prawo do prezentacji i publikacji relacji tekstowej oraz materiału fotograficznego z nagrodzonych wypraw, bez honorarium za prawa autorskie. Publikacja nastąpi na stronach Organizatora konkursu.

26. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.


27. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.


28. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl

2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Konkurs polega na rozpoznawaniu skał Jury Krakowsko Częstochowskiej na podstawie zdjęć opublikowanych na stronach portalu.

4. W zależności od rodzaju zdjęcia, organizator konkursu może wymagać podania nazwy widocznej na zdjęciu skały, grupy skalnej lub całego masywu skalnego.

5. Konkurs rozpoczyna się 21 stycznia 2013 roku i będzie trwał do dnia 31 marca 2013 roku. Konkurs będzie się składał z 10 rund konkursowych.

6. Użytkownik może wziąć udział w dowolnej liczbie rund konkursowych.

7. W każdy kolejny poniedziałek na stronie www.portalgorski.pl będzie publikowany nowy formularz konkursowy, który będzie się składał z serii 2,3 lub więcej zdjęć.

8. Aby wziąć udział w konkursie i udzielić odpowiedzi poprzez formularz konkursowy, konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.

9. Każdy kolejny formularz konkursowy będzie aktywny do najbliższej niedzieli (licząc od chwili opublikowania formularza) do godziny 23:59. W tym czasie użytkownik ma prawo do poprawy swojej odpowiedzi. Po zamknięciu formularza nie będzie możliwości ponownej edycji swojej odpowiedzi.

10. Odpowiedzi Użytkowników będą oceniane przez Organizatora konkursu wg zasady:
- za prawidłową odpowiedź użytkownik otrzyma 1-3pkt,
- maksymalną wysokość punktów za prawidłową odpowiedź w każdej rundzie ustala Organizator przed opublikowaniem formularza konkursowego i podaje do informacji Użytkownikom,
- nieprawidłowa odpowiedź 0pkt.

11. W szczególnych sytuacjach, przy ocenie odpowiedzi częściowo prawidłowych, Organizator dopuszcza możliwość zastosowania punktów cząstkowych.

12. Organizator po każdej kolejnej rundzie konkursowej opublikuje na stronach Portalu szczegółowe wyniki.

13. W konkursie zwycięży osoba, która do dnia 31 marca uzyska największą liczbę punktów.

14. Organizator przewiduje nagrody dla trzech osób z największą liczbą punktów.

15. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora do dnia 10 kwietnia 2013 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

16. Nagrodą główną jest zestaw wspinaczkowy w skład którego wchodzi:
- plecak Millet Peuterey 45+10,
- 12 ekspresów Black Diamond,
- lina dynamiczna Mammut Spark 9,5mm,
- kask wspinaczkowy Mammut Skywalker 2,
- uprząż Black Diamond Momentum DS,
- 4 x tricam Camp,
- 4 x Aero HMS DMM,
- ATC Guide Black Diamond,
- kości Wallnuts SET 1-11 DMM,
- kości Hex SET 4-10 Black Diamond,
- 4 x camalot DMM.

17. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest 12 ekspresów firmy Black Diamond.

18. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest uprząż wspinaczkowa firmy PETZL.

19. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

20. Rozdanie nagród nastąpi podczas III Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo. Termin i miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

21. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

22. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

konkurs-z-znajomosci-skal-jury-start

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl.

2. Sponsorem głównej nagrody jest sklep ClimbRock www.climbrock.pl - sklep firmowy marki Mammut, mieszczący się przy w Warszawie przy Al.Niepodległości 227/233.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym tematem konkursu jest "Zima w górach".

4. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii.

5. Technika wykonania prac jest dowolna.

6. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/1.

7. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.

8. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim. Nagrody zostaną wysłane na adres i dane podane w formularzu rejestracyjnym.

9. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.

10. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji:
- Publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów;
- Publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora;
- Publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu;
- Publiczna ekspozycja prac w materiałach promocyjnych Portalu Górskiego.

11. Zdjęcia należy nadsyłać od 14.12.2012 do 17.02.2013 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.02.2013 r.

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

14. Wszystkie przesłane na konkurs prace będą opublikowane w witrynie www.portalgorski.pl oraz na Facebookowym profilu portalu.

15. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną będzie Kurtka Broad Peak firmy Mammut, kolor Bison, rozmiar L. Po zakończeniu konkursu Zwycięzca będzie mógł wymienić rozmiar/kolor w zależności od tego aktualnego asortymentu dostępnego w sklepie ClimbRock. Za wyróżnienie uczestnik konkursu dostanie ramkę fotograficzną 8".

16. W konkursie zostanie wybrana także nagroda publiczności. Głosowanie publiczności będzie się odbywało za pomocą sondy umieszczonej na stronach Portalu Górskiego przez okres 14 dni od dnia zakończenia naboru prac. Nagrodą publiczności będzie książka wraz z filmem "Zaginiony" autorstwa Conrada Anker i Davida Robertsa.

17. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

18. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatora w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

22. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Jakub Bodziński, Grzegorz Sarna, Wojciech Karnaś.

II Dni Otwarte Wspinania