Regulaminy

Regulamin konkursu fotograficznego „Górski Kalendarz”

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski oraz Magazyn Turystyki Górskiej n.p.m.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło „Górski Kalendarz”.

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl

2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Konkurs polega na rozpoznawaniu gór Polski i różnych miejsc związanych z górami na podstawie zdjęć opublikowanych na stronach portalu.

4. W zależności od rodzaju zdjęcia, organizator konkursu może wymagać podania nazwy widocznej na zdjęciu góry, grupy górskiej, miejsca skąd wykonano fotografię lub podania nazwy innych oobiektów przyrodniczych, a także elementów natury ożywionej i nieożywionej.

5. Konkurs rozpoczyna się 05 kwietnia 2016 roku i będzie trwał do dnia 08 maja 2016 roku. Konkurs będzie się składał z 5 rund konkursowych. Terminy rund konkursowych:

Runda Poczatek Koniec
1 5 kwietnia 11 kwietnia
2 12 kwietnia 18 kwietnia
3 19 kwietnia 25 kwietnia
4 26 kwietnia 2 maja
5 3 maja 8 maja

6. Organizator zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby rund konkursowych w przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzcy konkursu. Użytkownik może wziąć udział w dowolnej liczbie rund konkursowych.

7. W każdy dniu rozpoczynającym rundę, na stronie www.portalgorski.pl będzie publikowany nowy formularz konkursowy, który będzie się składał z serii dwóch, trzech lub większej ilości zdjęć.

8. Aby wziąć udział w konkursie i udzielić odpowiedzi poprzez formularz konkursowy, konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.

9. Każdy kolejny formularz konkursowy będzie aktywny do dnia kończącego rundę do godziny 23:59. W tym czasie użytkownik ma prawo do poprawy swojej odpowiedzi. Po zamknięciu formularza nie będzie możliwości ponownej edycji swojej odpowiedzi.

10. Odpowiedzi Użytkowników będą oceniane przez Organizatora konkursu wg zasady:
- za prawidłową odpowiedź użytkownik otrzyma 1 punkt,
- nieprawidłowa odpowiedź 0pkt.

11. W szczególnych sytuacjach, przy ocenie odpowiedzi częściowo prawidłowych, Organizator dopuszcza możliwość zastosowania punktów cząstkowych.

12. Organizator po każdej kolejnej rundzie konkursowej opublikuje na stronach Portalu szczegółowe wyniki i prawidłowe odpowiedzi.

13. W konkursie zwycięży osoba, która do dnia 8 maja uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu 6.

14. Organizator przewiduje jedną nagrode główną dla osoby, która uzyska maksyalną ilość punktów. Ponadto wśród uczestników każdej rundy będą rozlosowane dodatkowe nagrody niespodzianki.

15. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora do dnia 12 maja 2016 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

16. Nagrodą główną jest dowolna kurtka marki Hannah, która będzie się znajdowała w aktualnym asortymencie Sklepu Górskiego.

17. W czasie trwania konkursu będą losowane dodatkowe nagrody.

18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

19. Rozdanie nagród nastąpi podczas VI Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo. Termin i miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

22. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

22. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

 

Regulamin konkursu „Łap (za) dyszkę!” 2016

 

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski http://www.portalgorski.pl.


2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


3. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- akceptuje treść regulaminu konkursu,
- nie jest pracownikiem Organizatora konkursu, Sponsora konkursu, ani członkiem jego najbliższej rodziny,
- nie uczestniczy w organizacji i przygotowaniu konkursu,
- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


4. Konkurs polega na przedstawieniu projektu swojej wyprawy, którą chce się zrealizować do końca 2016 roku. Wyprawa ta powinna mieć charakter wspinaczkowy lub górski. Nie ma ograniczeń co do rejonu działania – góry wysokie, góry niskie, skały.


5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden projekt wyprawy. W skład projektu wyprawy wchodzi jeden plik w formacie .pdf (część opisowa wyprawy) oraz jedno zdjęcie reklamujące wyprawę. Zdjęcie musi być w formacie .jpg, .gif, .png. 


6. Część opisowa wyprawy powinna zawierać następujące informacje:
- dokładny opis miejsca i celu wyprawy,
- listę uczestników (imię, nazwisko, wiek, doświadczenie),
- planowany termin oraz opis przebiegu wyprawy,
- kosztorys wyprawy.


7. W indywidualnych przypadkach Organizator może poprosić o materiały uzupełniające opis wyprawy. Wszystkie przesłane do konkursu projekty zostaną opublikowane na stronach Portalu Górskiego.


8. Zgłoszona wyprawa nie może być sponsorowana przez inne podmioty na zasadzie wyłączności.


9. Każdy projekt będzie oceniany przez Jury konkursu.


10. Jury wyłoni najciekawsze projekty wyprawy wg następujących kryteriów:
- cel wyprawy,
- wartość eksploracyjna i sportowa,
- oryginalność i pomysłowość,
- powaga przedsięwzięcia.


11. W skład Jury wchodzą:
- Ryszard Pawłowski,
- Krzysztof Wielicki,
- Ireneusz Gosztyła,
- Wojciech Karnaś.


10. Konkurs rozpoczyna się 20 kwietnia 2016 roku i będzie trwał do dnia 8 maja 2016 roku do godziny 23:59. Projekty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę Jury.


11. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać projekt wyprawy poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie Portalu Górskiego. Aby przesłać formularz konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.


12. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora po dniu 8 maja 2016 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.


13. Nagrodą główną jest wsparcie finansowe wyprawy w wysokości 10 000pln brutto, ufundowane przez Sklep Górski.


14. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest wsparcie sprzętowe w wysokości 1000 Euro, ufundowanę przez markę Kayland - srebrnego sponsora konkursu. Każdy uczestnik wygranej wyprawy otrzyma jedną parę butów górskich marki Kayland. Równowartość 1000 EURO jest górną granicą łacznej wartości przekazanego obuwia.

15. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest pojedyncze ubezpieczenie PZU "Bezpieczny Powrót" (jedna polisa) ufundowane przez iExpert - brązowego sponsora konkursu. Sponsor przekazuje jedną polisę do wykorzystania przez jednego, dowolnego członka wyprawy.


16. Nagrody przypadają dla całego zespołu, a nie dla pojedynczych osób.


17. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje także prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.


18. Symboliczne wręczenie nagród nastąpi podczas VI Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo http://www.fge.pl w dniu 21 maja 2016 w Hucisku na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w Kompleksie Małe Dolomity.


19. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.


20. Po spotkaniu z Zwycięzcami Organizator przekaże w terminie 14 dni nagrodę pieniężną na wskazany rachunek bankowy.


21. Zobowiązania podatkowe Uczestników wynikające z tytułu otrzymanych nagród pokrywa Organizator.


22. W przypadku nie zrealizowania wyprawy z przyczyn leżących po stronie zespołu, nagrodzeni zobowiązują się do zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia. Wszelkie zmiany dotyczące wyprawy będą każdorazowo akceptowane przez Organizatora konkursu w formie pisemnej.


23. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów wyprawy przekraczających kwotę 10 000 pln brutto.


24. Nagrodzone zespoły zobowiązują się do:
- podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem konkursu,
- przeprowadzenia wyprawy zgodnie z opisem celu, terminu, przebiegu oraz składu wyprawy,
- napisania informacji wraz z opisem celu i uczestników biorących udział w wyprawie przed jej rozpoczęciem i udostępnienie tej informacji na stronach Organizatora oraz Sponsorów,
- napisania relacji tekstowej, ilustrowanej materiałem zdjęciowym z wyprawy z podaniem Portalu Górskiego jako sponsora wyprawy i udostepnienie tego na stronach Organizatora oraz Sponsorów,
- udostępnienie Organizatorowi i Sponsorom konkursu materiału fotograficznego z wyprawy,
-wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej z dostarczonymi materiałami promocyjnymi Organizatora oraz Sponsorów podczas trwania wyprawy,
- przesyłania do Organizatora bieżących informacji dotyczących przygotowań oraz realizacji wyprawy,
- eksponowania logotypów Organizatora oraz Sponsorów w trakcie realizacji wyprawy,
- Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności logotypów Organizatora i Sponsorów na materiałach tekstowych, fotograficznych i filmowych promujących oraz relacjonujących wyprawę.


25. Zwycięzcy konkursu z chwilą przekazania relacji tekstowej, materiału fotograficznego oraz filmowego z wyprawy, przekazują na rzecz Organizatora i Sponsorów prawo do prezentacji i publikacji relacji tekstowej oraz materiału fotograficznego z nagrodzonych wypraw, bez honorarium za prawa autorskie. Publikacja nastąpi na stronach Organizatora konkursu oraz na stronach Sponsorów.

26. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.


27. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.


28. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl oraz Kompleks Małe Dolomity.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło "Skały Jury".

3. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z hasłem konkursu "Skały Jury".

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/58.

6. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji: 
- Publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów; 
- Publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora; 
- Publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 04.04.2016 do 08.05.2016 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.05.2016 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Wszystkie przesłane na konkurs prace będą opublikowane w witrynie www.portalgorski.pl oraz na Facebookowym profilu portalu. Zdjęcia moga być także wykorzystane na stronie i profilu FB Kompleksu Małe Dolomity.

14. Organizator przyzna jedną nagrodę główną, którą jest weekendowy pobyt dla dwóch osób w Kompleksie Małe Dolomity.

15. Nagroda nie podlega zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

19. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Wojciech Karnaś oraz Bartosz Andrzejewski.

20. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górskiwww.portalgorski.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, z wyłączeniem pracowników „Sklepu Górskiego www.sklepgorski.pl” i ich rodzin.

3. Zakupów można dokonać na stronie www.sklepgorski.pl lub w sklepie stacjonarnym w Czeladzi przy ulicy Borowej 1.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) dokonać zakupów na kwotę minimum 299 zł brutto
b) stworzyć hasło reklamowe dla Sklepu Górskiego.
c) stworzone hasło reklamowe Sklepu Górskiego wraz ze swoimi danymi oraz numerem paragonu/faktury należy przesłać organizatorowi za pomocą formularza, który znajduje się tutaj......

5. Aby wziąć udział w konkursie niezbędna jest rejestracja na Portalu Górskim.

6. Organizator dopuszcza możliwość wielokrotnego zgłoszenia hasła po każdym udokumentowanym zakupie na kwotę minimum 299 zł brutto.

7. Organizator nie dopuszcza możliwości sumowania paragonów/faktur poniżej kwoty 299 zł brutto.

8. Przesłanie swojej propozycji hasła reklamowego Sklepu Górskiego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie go na wszelkich polach eksploatacji.

9. Konkurs trwa od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.

10. Oceny haseł reklamowych dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

12. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną jest samochód terenowy Łada Niva. Za wyróżnienie uczestnik konkursu dostanie kurtkę Rab Microlight.

13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

14. Rozdanie nagród nastąpi 21 maja 2016 r. podczas VI Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo w Hucisku na Jurze Krakowsko Częstochowskiej (gmina Włodowice).

15. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

16. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

19. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Bartosz Komoder, Wojciech Karnaś.

20. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.