Zarządzenie Naczelnika TOPR nr 5/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, określające szczegółowe wymagania, oraz zasady przeprowadzania egzaminów i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej w celu przyjęcia w poczet członków kandydatów TOPR.

Jak zostać ratownikiem TOPR?

Jak zostać ratownikiem TOPR?

Na podstawie §5 i §7 Statutu TOPR:

§5

1. Członkowie TOPR są:
a) honorowi,
b) czynni,
c) dożywotni,
d) kandydaci.
2. Członkiem TOPR może być osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiona praw publicznych.
3. Cudzoziemiec może być członkiem TOPR, o ile posiada czynną znajomość języka polskiego.

§7

1. Członkiem kandydatem może zostać osoba, która:
a) spełnia wymogi określone w Regulaminie Straży Ratunkowej,
b) złoży pisemne podanie o przyjęcie do TOPR, wsparte oświadczeniami dwóch członków TOPR popierających prośbę,
c) zostanie przyjęta uchwałą Zarządu TOPR (zwanego dalej Zarządem) na wniosek Naczelnika TOPR (zwanego dalej Naczelnikiem).
2. W uchwale o przyjęciu do TOPR Zarząd określa okres stażu kandydackiego.

Na podstawie §7 Regulaminu Straży Ratunkowej TOPR;

§ 7

Członkiem kandydatem Straży Ratunkowej może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone na podstawie §7 ust. 1 pkt. a Statutu:

1. Posiada aktualne świadectwo zdrowia wydane przez upoważnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podejmowania działań w charakterze ratownika górskiego.
2. Przedłoży wraz z podaniem o którym mowa §7 ust. 1 pkt a. Statutu wykaz działalności górskiej za ostatnie 3 lata ze szczególnym uwzględnieniem działalności w Tatrach Polskich (dodatkowo można przedstawić inne osiągnięcia górskie, posiadane uprawnienia i umiejętności przydatne w ratownictwie górskim).
3. Zaliczy z wynikiem pozytywnym test sprawnościowo – kondycyjny.
4. Zaliczy z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu:
a. topografii Tatr Polskich i terenów przygranicznych,
b. umiejętności jazdy na nartach w różnych warunkach terenowych (narciarstwo wysokogórskie i na trasach przygotowanych),
c. zasad asekuracji i autoratownictwa podczas wspinaczki skalnej,
d. historii TOPR i Statutu TOPR.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące ust. 1-3, oraz zasady przeprowadzania egzaminów i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej określa Naczelnik.
6. Odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z Zarządem w obecności członków wprowadzających.

Na podstawie §7 pkt. 5 Regulaminu Straży Ratunkowej TOPR określam następujące wymagania oraz zasady przeprowadzania egzaminów i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej;

§ 1

1. Adept składa do sekretariatu TOPR podanie poparte oświadczeniami (podpisami) dwóch członków TOPR, wraz z wykazem działalności górskiej i zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu praktycznego w górach.
2. Przed przyjęciem w poczet członków kandydatów TOPR, adept dodatkowo przedstawia aktualne świadectwo zdrowia wydane przez upoważnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podejmowania działań w charakterze ratownika górskiego (skierowanie na badania wydaje sekretariat TOPR po zaliczeniu egzaminu wstępnego).

§ 2

Określa się następujące wymagane minimalne działalności górskiej w Tatrach z okresu nie starszego niż 3 lata:
- minimum 10 dni wspinaczkowych, w tym drogi w warunkach letnich o trudnościach co najmniej V, w tym minimum 3 drogi co najmniej 6 wyciągowe i minimum 3 drogi w warunkach zimowych (drogi mikstowe, lub lodowe) o trudnościach minimum IV.

§ 3

Sekretariat kieruje dokumenty do Naczelnika, który opiniuje dokumenty pod względem formalnym i przekazuje je do Zarządu, który podejmuje dalsze decyzje, włącznie ze skierowaniem adeptów na egzamin wstępny.

§ 4

1. Egzamin wstępny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Naczelnika.
2. Z przeprowadzonych egzaminów sporządzany jest przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej protokół, który zostaje przekazany do Naczelnika.
3. Naczelnik wnioskuje do Zarządu o przyjecie w poczet członków kandydatów TOPR osób, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym.

§ 5


Określa się następujące zasady i zakres wymagań na egzaminie wstępnym:
1. Test sprawnościowo – kondycyjny jest zaliczony, jeżeli adept pokona trasę z Kuźnic, przez Myślenickie Turnie na wierzchołek Kasprowego Wierchu w czasie krótszym niż 1 godzina + wiek. W specjalnych sytuacjach (warunki pogodowe) może zostać wyznaczona inna trasa testu.
2. Znajomość topografii Tatr Polskich i terenów przygranicznych jest zaliczona jeżeli adept wykaże się bardzo dobrą znajomością topografii na poziomie turystycznym zarówno praktyczną (fizyczne przejście wszystkich udostępnionych, znakowanych szlaków turystycznych w wymaganym obszarze), jak i teoretyczną (nazewnictwo, rozpoznawanie obiektów w terenie i na zdjęciach). Egzamin może zostać przeprowadzony w formie testu pisemnego.
3. Umiejętność jazdy na nartach jest zaliczona, jeżeli adept wykaże się praktyczną, bardzo dobrą umiejętnością jazdy na nartach w każdych warunkach terenowych. Egzamin odbywa się w terenie górskim i na wyznaczonych trasach narciarskich (zorganizowanych terenach narciarskich).
4. Umiejętność asekuracji i autoratownictwa podczas wspinaczki skalnej jest zaliczona jeżeli adept wykaże się umiejętnością wspinaczki z prowadzeniem z dolną asekuracją w butach „twardych” o trudnościach III stopnia i w butkach „wspinaczkowych” o trudnościach V stopnia. Wymagana jest też praktyczna umiejętność partnerskiej pomocy podczas wspinaczki skalnej (procedura opuszczenia i podciągnięcia partnera z użyciem standardowego sprzętu wspinaczkowego).
5. Znajomość historii i Statutu TOPR jest zaliczona jeżeli adept odpowie poprawnie na co najmniej 25 spośród 30 pytań przygotowanych w formie testu pisemnego.

Źródło: TOPR